Umowa o świadczenie usług BIDY PTY. LTD.

Witamy na BIDY PTY. LTD.!

Przed akceptacją Umowy należy dokładnie zapoznać się z całą jej treścią i w pełni poznać jej warunki, w szczególności klauzule ograniczające lub wyjątki. Klauzule ograniczające lub wyjątki są pogrubione lub są wyróżnione na inne sposoby, aby przyciągnąć Państwa uwagę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do warunków Umowy, prosimy o kontakt z odpowiednim działem handlowym BIDY PTY. LTD.. Nie mogą Państwo korzystać z usługi przed zapoznaniem się i zaakceptowaniem wszystkich warunków Umowy, odpowiednich umów i zasad, itp. Po wybraniu opcji „Zgadzam się i akceptuję Umowę” (szczegółowe sformułowania na stronie rejestracyjnej) i zakończeniu procedury rejestracji, lub po skorzystaniu z usługi w dowolnej formie, uznaje się, że przeczytali Państwo i zgodzili się na ograniczenie Umowy i powyższych zasad. W przypadku naruszenia Umowy, BIDY PTY. LTD. ma prawo do jednostronnego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług dla Państwa, a także prawo do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Państwa odpowiednich obowiązków.

Umowa o świadczenie usług (zwana dalej „Umową”) jest podpisana przez Państwa i BIDY PTY. LTD. (zwanej dalej „BIDY PTY. LTD.”). Obejmuje ona (ale nie tylko) Politykę prywatności BIDY PTY. LTD. i inne treści. W przypadku zmiany, BIDY PTY. LTD. ogłosi taką zmianę na swojej oficjalnej stronie internetowej bez dalszego powiadamiania. Po ogłoszeniu, zmieniona umowa i zasady stają się automatycznie częścią Umowy, bez konieczności dalszego powiadamiania Państwa w celu uzyskania zgody. W przypadku sprzeciwu wobec takich istotnych zmian, należy zaprzestać korzystania z usługi BIDY PTY. LTD.; jeśli nadal będą Państwo z niej korzystać, uznaje się, że nie mają Państwo zastrzeżeń wobec zmienionych zasad i zgadzają się na ich przestrzeganie.

I. Definicje terminów

1.1 Licencjonowane oprogramowanie odnosi się do systemu oprogramowania opracowanego przez BIDY PTY. LTD., pobranego z platformy, zainstalowanego i stosowanego w określonych mobilnych terminalach systemowych.

1.2 Usługi odnoszą się do usług świadczonych dla Państwa przez BIDY PTY. LTD. Mogą Państwo korzystać z takich usług na terminalu mobilnym z licencjonowanym oprogramowaniem.

II. Usługa

2.1 BIDY PTY. LTD. oferuje usługi zarządzania inteligentnymi urządzeniami życia codziennego, w oparciu o które można uzyskać dostęp do inteligentnego terminala na BIDY PTY. LTD. i platformę smart jej dostawców poprzez BIDY PTY. LTD. Control, oraz realizować powiązania między inteligentnymi urządzeniami. Zawartość usługi obejmuje inteligentne zarządzanie urządzeniami, wzajemne powiązania miejsc, raport z analizy itp. Funkcje takie mogą być optymalizowane lub modyfikowane w zależności od zmian potrzeb użytkowników lub osądu dostawcy usługi, a świadczenie usługi może zostać zawieszone z powodu regularnej i nieregularnej konserwacji.

III. Zakres usługi

3.1 BIDY PTY. LTD. daje Państwu prawo do korzystania z produktu opartego na tym oprogramowaniu.

3.2 Zabrania się udzielania licencji, sprzedaży, dzierżawy, przekazywania, wydawania produktu w jakiejkolwiek formie lub używania produktu do innych celów komercyjnych. 3.2 Ze względu na ograniczenia platformy adaptacji oprogramowania i terminali, można korzystać z licencjonowanego oprogramowania tylko na autoryzowanej platformie systemowej i terminalu; jeżeli zainstalujesz licencjonowane oprogramowanie na innym urządzeniu końcowym, może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub funkcji oprogramowania.

3.3 Przyjmują Państwo do wiadomości, że licencjonowane oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów niekomercyjnych, a instalacja, stosowanie i uruchamianie licencjonowanego oprogramowania jest zabronione. Jeżeli taka operacja komercyjna jest konieczna, należy uzyskać uprzednie pisemne zezwolenie i zgodę BIDY PTY. LTD..

3.4 BIDY PTY. LTD. może w dowolnym momencie zmieniać, aktualizować lub przenosić licencjonowane oprogramowanie lub odpowiednie funkcje oraz może dodawać nowe funkcje lub usługi w licencjonowanym oprogramowaniu systemu. Jeżeli do wyżej wymienionych nowych funkcji lub usług nie są dołączone żadne oddzielne umowy, mają Państwo prawo do odpowiednich funkcji i usług, co również jest przedmiotem Umowy.

3.5 Odpowiadają Państwo za dokładność, wiarygodność, integralność i zgodność z prawem danych wejściowych oraz za zgodność z prawem sposobu, w jaki dane te są uzyskiwane, a także za każdorazowe archiwizowanie danych i informacji. Ponoszą Państwo wszelkie ryzyko uszkodzenia i utraty takich informacji.

3.6 Należy prawidłowo przechowywać numer konta i hasło. W przypadku jakiejkolwiek luki bezpieczeństwa dla Państwa konta (włączając w to, ale nie ograniczając do ujawnienia hasła użytkownika), powinni Państwo powiadomić BIDY PTY. LTD. w odpowiednim czasie, a BIDY PTY. LTD. pomoże Państwu w podjęciu odpowiednich środków. W przeciwnym razie wszelkie zachowania związane z Państwa kontem zostaną przez Państwa przyjęte i poniosą Państwo pełną odpowiedzialność.**

IV. Osoba trzecia

4.1 Przyjmują Państwo do wiadomości, że niektóre usługi BIDY PTY. LTD. są oparte na oprogramowaniu lub usługach dostarczanych przez osoby trzecie. Taka usługa ma na celu ułatwienie Państwa zastosowania oprogramowania, a wszelkie konieczne upoważnienia prawne zostały od strony trzeciej uzyskane.

4.2 Produkt zawiera pewne informacje i usługi strony trzeciej. BIDY PTY. LTD. nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za informacje i usługi strony trzeciej.

4.3 Przyjmują Państwo do wiadomości, że BIDY PTY. LTD. nie może zagwarantować, że licencjonowane oprogramowanie zawsze korzysta lub zawiera określone usługi lub że inne oprogramowanie dostarczone przez tę samą osobę trzecią będzie używane w przyszłości. Podobnie, może korzystać z podobnych usług świadczonych przez osoby trzecie. Po zastosowaniu się do powyższego, oprogramowanie lub usługi, o których mowa powyżej, podlegają niniejszej Umowie.

V. Standard zastosowania usługi

5.1 Licencjonowanego oprogramowania należy używać w normalny sposób. Poniższe sposoby naruszają standard stosowania:

1) Emisja lub udostępnianie wirusów komputerowych, robaków, złośliwych kodów lub oprogramowania, które celowo niszczy lub zmienia system komputerowy lub dane;

2) Zbieranie informacji lub danych innych użytkowników bez upoważnienia, na przykład adresu e-mail i tym podobnych;

3) Złośliwe korzystanie z produktu w sposób automatyczny, powodując nadmierne obciążenie serwera lub zakłócenie lub uszkodzenie serwera WWW i łączy sieciowych w innych formach.

4) Próba przeglądania danych serwera lub danych komunikacyjnych produktu bez autoryzacji;

5) Zakłócanie lub uszkadzanie aplikacji produkcyjnej przez innych użytkowników.

5.2 Rozumieją Państwo i zgadzają się, że:

1) BIDY PTY. LTD. ustali, czy są Państwo zaangażowani w naruszanie powyższych standardów, oraz zawiesi lub wypowie licencję na aplikację zgodnie z wynikami ustaleń lub podejmie inne ograniczenia zgodnie z umowami.

2) BIDY PTY. LTD. usunie bezpośrednio informacje, które naruszają przepisy prawa lub prawa innych osób, lub naruszają umowę zawartą przez Państwa przy użyciu licencjonowanego oprogramowania.

3) Jeśli strona trzecia poniesie szkodę z powodu naruszenia przez Państwa standardów aplikacji, to poniosą Państwo niezależną odpowiedzialność prawną w Państwa imieniu oraz uchronią od odpowiedzialności prawnej i zabezpieczą BIDY PTY. LTD. przed stratami lub dodatkowymi wydatkami z nich wynikającymi. W przeciwnym razie BIDY PTY. LTD. ma prawo do dochodzenia odszkodowania.

4) Jeśli BIDY PTY. LTD. poniesie jakąkolwiek stratę z powodu naruszenia przez Państwa odpowiednich przepisów prawa lub Umowy, powinni Państwo zrekompensować BIDY PTY. LTD. straty i (lub) wydatki z nich wynikające.

VI. Standard treści informacji

6.1 Zapewniają Państwo, że nie będą Państwo podejmować żadnych działań sprzecznych z prawem lub niewłaściwych zachowań poprzez korzystanie z serwisu, takie działania i zachowania obejmują (ale nie ograniczają się do):

6.1.1 Wgrywania, przesyłania lub udostępniania informacji zawierających jedną z poniższych treści:

1) Sprzeciwianie się podstawowym zasadom określonym w Konstytucji;

2) Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, ujawnienie tajemnicy państwowej, obalenie władzy państwowej i dokonywanie sabotażu jedności państwa;

3) Szkodzenie honorowi i korzyści państwa;

4) Podżeganie do nienawiści narodowej i dyskryminacji oraz sabotowanie jedności narodowej;

5) Niszczenie polityki religijnej państwa oraz popieranie herezji i feudalistycznych przesądów;

6) Rozpowszechnianie pogłosek, zakłócanie porządku społecznego i niszczenie stabilności społecznej;

7) Rozprzestrzenianie obsceniczności, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw i terroru lub podżegania do przestępstwa;

8) Obrażanie lub zniesławianie innych oraz naruszanie praw i interesów innych osób;

9) Treści oszukańczych, obraźliwych, zawierających groźby, naruszających prywatność innych osób, treści, które mogą być uznane za molestowanie, naruszenie, pomówienie, zniesławienie, szorstkość, nieprzyzwoitość lub treści moralnie odpychające;

10) Zawierające inne treści ograniczone lub zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje, zasady, postanowienia i inne normy prawne.

VII. Polityka prywatności i danych osobowych

7.1 Dla BIDY PTY. LTD. kluczowe znaczenie ma ochrona Państwa danych osobowych. BIDY PTY. LTD. przygotowuje Politykę prywatności BIDY PTY. LTD., w której ujawniane są treści związane z własnością i ochroną własności intelektualnej, gromadzeniem, użytkowaniem, udostępnianiem, przechowywaniem i ochroną, itp. Państwa danych. Sugerujemy dokładne zapoznanie się z Polityką prywatności BIDY PTY. LTD..

VIII. Klauzule wyłączające

8.1 O ile przepisy ustawowe i wykonawcze nie stanowią inaczej, BIDY PTY. LTD. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, ważność, dokładność i niezawodność licencjonowanego oprogramowania i technologii oraz informacji, ale BIDY PTY. LTD. nie jest w stanie zagwarantować tego samego ze względu na ograniczenia ze strony dostępnych technologii w chwili obecnej.

8.2 Przyjmują Państwo do wiadomości, że BIDY PTY. LTD. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane siłą wyższą i niewywiązaniem się z zobowiązań przez osoby trzecie.

8.3 Ponoszą Państwo odpowiedzialność za obrażenia personelu lub przypadkowe lub pośrednie obrażenia spowodowane lub związane z jednym z poniższych wypadków: 1) osoba trzecia korzysta z licencjonowanego oprogramowania lub zmienia dane użytkownika bez jego zgody; 2) wydatki i straty powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania; 3) niezrozumienie przez użytkownika licencjonowanego oprogramowania; 4) inne straty związane z licencjonowanym oprogramowaniem spowodowane przyczynami niezależnymi od BIDY PTY. LTD..

8.4 Wszelkie inne licencjonowane oprogramowanie pochodzące z oprogramowania, które nie zostało opracowane i wydane przez BIDY PTY. LTD. lub opracowane i wydane bez zgody BIDY PTY. LTD. jest oprogramowaniem nielegalnym. Pobieranie, instalacja i używanie takiego oprogramowania może spowodować nieprzewidywalne zagrożenia. BIDY PTY. LTD. jest wolna od odpowiedzialności prawnej i wynikających z tego sporów oraz BIDY PTY. LTD. ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć licencję na aplikację i/lub inne usługi.

8.5 Zostali Państwo poinformowani, że korzystanie z BIDY PTY. LTD. i platformę smart jej dostawców wiąże się z usługami internetowymi, na które mogą mieć wpływ niestabilne czynniki we wszystkich połączeniach. Chociaż BIDY PTY. LTD. podjęła środki ochronne, usługa może zostać zawieszona, zakończona, opóźniona, dotknięta ograniczeniem zastosowania lub awarią aplikacji z powodu nieodłącznych wad Internetu i komunikacji elektronicznej, jak również czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze stron Umowy (w tym, ale nie tylko, pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, zarazy, klęsk żywiołowych, zamieszek, wirusa terminala, ataku hakera, awarii sieci i awarii terminala). Niniejszym zgadzają się Państwo na poniesienie powyższego ryzyka i zgadzają się, że BIDY PTY. LTD. jest wolna od wszelkiej odpowiedzialności, gdy na normalne funkcjonowanie usług ma wpływ wystąpienie powyższego ryzyka.

IX. Rozwiązanie umowy i naruszenie umowy

9.1 Powinni Państwo zrozumieć, że będą Państwo korzystać z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z zakresem autoryzacji, szanować własność intelektualną oprogramowania i treści zawarte w oprogramowaniu oraz wykonywać zobowiązania zgodnie z Umową podczas korzystania z usług BIDY PTY. LTD.. BIDY PTY. LTD. wypowie licencję na aplikację w przypadku istotnego naruszenia Umowy.

9.2 Państwa zastosowanie oprogramowania opiera się na usługach wsparcia świadczonych przez firmy powiązane z BIDY PTY. LTD.. Naruszenie warunków, umów, zasad, ogłoszeń i innych stosownych przepisów BIDY PTY. LTD. i jej spółek powiązanych może spowodować niepowodzenie w normalnym użytkowaniu licencjonowanego oprogramowania, w którym to przypadku BIDY PTY. LTD. ma prawo do wypowiedzenia licencji na aplikację lub do podjęcia środków mających na celu ograniczenie licencji na aplikację lub innych praw i interesów kontrolowanych przez BIDY PTY. LTD., zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy, włączając w to zawieszenie lub wypowiedzenie Państwa licencji na aplikację.

9.3 W przypadku naruszenia przez Państwa Umowy lub innych umów zawartych z BIDY PTY. LTD., BIDY PTY. LTD. ma prawo powiadomić przedsiębiorstwa powiązane, żądając od nich podjęcia środków ograniczających Państwa prawa i interesy, w tym żądać od przedsiębiorstw powiązanych zawieszenia lub zakończenia świadczenia części lub całości usług na Państwa rzecz, a także zgodnie z prawem ogłaszać naruszenie umowy na stronach internetowych, które są prowadzone przez te przedsiębiorstwa lub które są przez nie faktycznie kontrolowane.

9.4 Licencjonowane oprogramowanie jest pobierane z platformy do pobierania i należy przestrzegać postanowień dotyczących platformy do pobierania, platformy systemowej i produkcji terminali w zakresie sposobów zastosowania i ograniczeń licencjonowanego oprogramowania. Jeżeli wyżej wymieniona strona trzecia potwierdzi, że naruszyli Państwo umowę i wymagana jest interwencja BIDY PTY. LTD., BIDY PTY. LTD. może wypowiedzieć licencję na wniosek strony trzeciej.

9.5 Po wygaśnięciu licencji na aplikację należy zaprzestać korzystania z licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie.

9.6 Muszą Państwo ponieść wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli BIDY PTY. LTD. i inni użytkownicy poniosą straty spowodowane naruszeniem przez Państwa warunków Umowy.

X. Prawo właściwe i rozdzielczość

10.1 Skuteczność, wyjaśnienie, zmiana, wykonanie i rozstrzyganie sporów Umowy podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej. Jeżeli odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze nie są dostępne, należy odnieść się do ogólnych międzynarodowych praktyk handlowych i (lub) praktyk przemysłowych.

10.2 Spór wynikający z lub w związku z Umową może być rozstrzygnięty przez Państwa i firmę BIDY PTY. LTD. w drodze negocjacji polubownych lub może zostać przedłożony Sądowi Ludowemu Sydney, NSW, Australia, w którym Umowa została zawarta w celu jej rozstrzygnięcia.

10.3 Jeżeli jakikolwiek warunek Umowy zostanie uznany za nieważny przez Sąd Ludowy, nie będzie miał wpływu na skuteczność innych warunków lub ich części, a Państwo i firma BIDY PTY. LTD. wykonają ważne warunki w dobrej wierze.

10.4 Umowa została zawarta w Sydney, NSW, Australia.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube
  • Instagram

Copyright © 2020 Adaprox

0CART